Skip to main content
Til toppen

Salg- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Varme Systemer AS
                            Gjelder fra 01.10.2017 – for øvrig gjelder alminnelige leveringsbetingelser NL 09

 1Generelt                                                                                    

Alle Varme Systemer AS’ (heretter omtalt som VS) tilbud, salg og leveranser reguleres av disse salgs- og leveringsbetingelser dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøperens eventuelle innkjøpsvilkår skal ikke i noe tilfelle anses bindende for VS.

 

2 Informasjon om varer og priser
Alle illustrasjoner, tegninger, beskrivelser, tekniske opplysninger og priser som er oppgitt i kataloger, brosjyrer, prislister og annet reklamemateriell mv. er å anse som veiledende, og forbeholdes endret uten varsel. Kjøper bærer ansvar og risiko for at de tekniske data og varen i sin helhet passer til kjøpers tiltenkte behov og bruk.

 

3 Tegninger, underlag mv.
Tegninger, tekniske beskrivelser mv. som VS overlater til en annen part, forblir VSs eiendom og må ikke uten skriftlig samtykke utleveres til — eller bringes til tredjemanns kunnskap.

 

4 Tilbud og ordre
Tilbud er gyldig i 60 dager med mindre annet er spesifisert. Ethvert tilbud er uforpliktende, og bindende avtale anses først inngått ved utstedelse av ordrebekreftelse fra VS.

5 Priser og emballasje
Priser er netto med mindre særskilt rabatt er oppgitt i tilbud, ordrebekreftelser og fakturaer. Priser som er basert på varekjøp/produksjon i utenlandsk valuta, forbeholdes endret ved valutaendringer utover 2 % pr. tilbudsdato. Basiskurs skal oppgis i tilbudet. VS har sortering- og innleveringsmuligheter for avfall på sine utsalgssteder. Ved behov/ønske tar VS med seg embalasje i retur ved leveranse (denn
e vil bli sortert).

6 Transport/frakt
Transport/frakt skjer for kjøpers regning og risiko i samsvar med gjeldende Incoterms EXW. VS tar ikke ansvar for skader oppstått under transport/frakt og for lossing på avtalt utleveringssted.

 

7 Leveringstid
Den oppgitte leveringstid er veiledende, med mindre det uttrykkelig er avtalt fast leveringstid. Leveringstidspunkt forskyves dersom:

                            a)         VS ikke har fått nødvendige tekniske data fra kjøper.

                            b)         Eventuell forskuddsbetaling ikke er mottatt.

Leveringstidspunktet er den dag varen sendes fra VS eller den leverandør hvor ordren er plassert av VS. VS er ikke ansvarlig for eventuell overskridelse av veiledende leveringstidspunkt.

 

8 Betalingsbetingelser
Betaling skal fullt ut skje innen forfallsdato dersom annet ikke skriftlig er avtalt. Dersom betaling ikke skjer til forfall, har VS fra forfallsdato krav på forsinkelsesrente i henhold til Forsinkelsesrenteloven.

 

 9 Annullering av ordre
Annullering av ordre kan kun foretas etter skriftlig samtykke fra VS. Alle kostnader knyttet til annullering, inkludert eventuelt avbestillingsgebyr fra underleverandør/produsent, belastes kjøper.

 

10 Fakturering
Faktura dateres den dato varen sendes fra VS eller produsent. Ved fakturabeløp på mindre enn netto kr 350,- eks. mva., emballasje og frakt, tilkommer ekspedisjonsgebyr med kr 100,-

 

 11 Salgspant
 VS har salgspant i varen inntil salgssummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt, Jfr. Lov om pant av 8/2-1980.

 

12 Reklamasjon
Etter mottagelse av varen(e) skal kjøperen omgående undersøke denne/disse. Dersom feil eller mangler oppdages, skal kjøper umiddelbart etter mottagelse av varen skriftlig reklamere overfor VS. Likeledes skal mottaker gjøre anmerkning på sjåførens fraktbrev. Erstatning for reklamert vare faktureres som vanlig ordre. Leverandør vil vurdere reklamasjonens berettigelse, og eventuelt utstede kreditnota på den reklamerte varens verdi eller deler av denne. VS forbeholder seg retten til å rette feil på vare eller erstatte varen med en tilsvarende, ny vare. Eventuell utbedring av rettidig reklamerte varer skal kjøper før utbedring starter avtale med VS hvem som foretar utbedringen.

VS er ikke ansvarlig for følgeskader eller tap som følge av en mangel/feil ved levert vare. Skader/tap ut over ren reklamasjon på den leverte vare må rettes direkte til produsent.

               
 13 Retur
 Varer som ikke normalt er lagerført av VS, eller som er bestilt spesielt etter kjøpers spesifikasjon, kan ikke returneres. Eventuell retur av øvrige varer kan kun foretas etter avtale med VS, og forutsetter at samtlige følgende betingelser er oppfylt:

                            a)            Varen er ubrukt, ren og uskadet (gjelder også eventuell emballasje)

                            b)            Varen returneres senest 3 måneder fra fakturadato.                                           

 All transport/frakt i forbindelse med retur skjer for kjøpers regning og risiko. Ved retur belastes avsender et returfradrag på 20 % av netto fakturert varepris, dersom annet ikke skriftlig er avtalt. Frakt krediteres ikke. 

Min side